Czym jest działalność gospodarcza i dochody z jej tytułu?

Pojęcie działalności gospodarczej ulegało zmianie w ostatnich latach i jest różnie zdefiniowane w zależności od zastosowania tego terminu w poszczególnych ustawach.

W obowiązującym stanie prawnym działalność gospodarcza zdefiniowana została w m.in. w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Art. 3 Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Art.  9.  Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka.

Zatem na działalność gospodarczą składa się kilka przesłanek:

  • zorganizowany charakter
  • charakter zarobkowy
  • wykonywanie jej we własnym imieniu
  • wykonywanie jej w sposób ciągły

Jednocześnie działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT) art. 5a określa jako

Działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na art.  5b.  ust 1 Ustawy o PIT, który określa, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem pomimo formalnego wykonywania działalności gospodarczej i jej zarejestrowania nie każdy dochód będzie stanowił dochód z tytułu działalności gospodarczej. Powyższe ma szczególne znaczenie z perspektywy prawidłowości zastosowania rozliczeń w oparciu o tzw. podatek liniowy (stawka 19%) gdyż jest ona aplikowana m.in. do dochodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. W szczególności dotyczyć to będzie stosowania kontraktów B2B lub innych umów, które w swoich postanowieniach oraz w rzeczywistości mogą świadczyć o innym rodzaju stosunku prawnego.

Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatkowej może mieć daleko idące konsekwencje natury podatkowej. W celu przeprowadzenia uproszczonej weryfikacji w ww. zakresie skorzystaj z bezpłatnego testu przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *