REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Bezpłatny Test Przedsiębiorcy – nieodplatana, elektroniczna usługa w postaci ankiety badawczej mająca na celu przedstawienie opinii Usługodawcy w zakresie udzielonych odpowiedzi ankietowych przez Klienta w postaci ogólnej oceny ryzyka kontroli oraz prawidłowości stosowania tzw. umowy B2B.

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – podmiot będący przedsiębiorcą posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z Serwisu lub Usług w sprawach zawodowych lub zarobkowych

Kontakt – Usługodawca i Klient mogą porozumiewać się następującymi sposobami: (a) drogą elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@kontraktB2B.pl lub przez dedykowaną zakładkę strony internetowej o nazwie „Kontakt”, (b) telefonicznie pod numerem: 695-642-330, (c) listownie na adres siedziby KontraktB2B.pl

KontraktB2B.pl – wykonawca Usług, tj. „Dąbrowsky” Bartosz Dąbrowski z siedzibą w Warszawie, ul. Sokołowska 9/181, 01-142 Warszawa lub jego Usługodawca.

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej między Stronami w celu wykonania Usługi.

Serwis – serwis internetowy kontraktB2B.pl dostępny na stronie internetowej www.
www.kontraktB2B.pl, którego właścicielem jest KontraktB2B.pl

Strony – Klient i Usługodawca

Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem a KontraktB2B.pl, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem

Usługa – rozwiązanie zagadnienia prawnego lub biznesowego przekazanego przez Klienta drogą elektroniczną, na podstawie informacji o stanie faktycznym udzielonej przez Klienta oraz zasad określonych w Regulaminie

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez KontraktB2B.pl oraz Usługi, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej

Usługodawca – inaczej KontraktB2B.pl

Zlecenie – dokument sporządzany przez Strony elektronicznie na podstawie przesłanego przez KontraktB2B.pl formularza, określający szczególne warunki Usługi

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, Usług oraz prawa i obowiązku Stron w ich współpracy i stanowi ogólne warunki Umów. Wszelkie zlecenie wykonania Usługi KontraktB2B.pl dokonane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, podlega warunkom niniejszego Regulaminu, chyba że Strony ustanowią szczególne warunki.
Warunkiem korzystania z jakichkolwiek usług jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem Umowy na stronie Serwisu, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
W celu korzystania z Serwisu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Informacje zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Kontakt telefoniczny i elektroniczny odbywa się w Dni Robocze.

II ŚWIADCZENIE USŁUG

Zlecenie wykonania Usługi przez Klienta następuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Świadczenie Usługi jest płatne z góry. Usługi świadczone są w Dni Robocze, chyba że Strony postanowią inaczej.
W celu skutecznego zlecenia wykonania Usługi oraz poprawnego jej wykonania przez
KontraktB2B.pl, zagadnienie prawne lub biznesowe powinno zostać przedstawione przez Klienta w sposób wyczerpujący, zaś w razie wątpliwości wykonawcy Usługi – Klient powinien niezwłocznie doprecyzować okoliczności wskazane w zapytaniu. Przyjęcie Usługi do realizacji zależne jest od udzielenia przez Klienta potrzebnych informacji.
Po doprecyzowaniu istotnych szczegółów Usługi, KontraktB2B.pl przedstawia Klientowi dokument Zlecenia stanowiący szczególne warunku Umowy.
Przedstawienie Klientowi gotowego dokumentu Zlecenia, zawierającego co najmniej wycenę wynagrodzenia za Usługę, sposób i termin zapłaty oraz czas wykonania Usługi, stanowi ofertę KontraktB2B.pl ważną przez 7 (siedem) Dni Roboczych. Klient przyjmuje ofertę, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, poprzez uiszczenie ustalonego przez Strony wynagrodzenia na rzecz KontraktB2B.pl. Jeżeli w terminie 7-dniowym o którym mowa w zdaniu pierwszym Klient nie przyjmie oferty, jest ona anulowana przez KontraktB2B.pl po upływie tego okresu, chyba że Strony postanowią inaczej.
Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta między Stronami w chwili przyjęcia oferty przez Klienta na czas znaczony wykonania Usługi wskazany w Zleceniu. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie przez Usługodawcę drugiej Stronie treści zawieranej Umowy następuje elektronicznie, poprzez pocztę mailową w formie potwierdzonego przez Strony Zlecenia.
Klient godząc się na wycenę wynagrodzenia, upoważnia KontraktB2B.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. Na żądanie Klienta wystawiana jest faktura papierowa.
Przesłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail osoby prowadzącej Zlecenie lub powzięcie przez tę osobę informacji o uiszczeniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest momentem przyjęcia Zlecenia do realizacji przez wykonawcę.
Jeżeli Klient w terminie 4 (czterech) Dni roboczych nie uiści wynagrodzenia określonego w ofercie, KontraktB2B.pl anuluje ofertę, chyba że Strony postanowią inaczej.
Jeżeli charakter i zakres Usługi określonej na podstawie wstępnych ustaleń zagadnienia prawnego lub biznesowego dokonanego przez Klienta, okaże się być znacząco niewspółmierny do koniecznego nakładu pracy lub być niewystarczający dla rozwiązania sytuacji prawnej lub biznesowej Klienta, KontraktB2B.pl zaproponuje zmianę wyceny wynagrodzenia za wykonanie Usługi. Klient, który nie godzi się ze zmianą wynagrodzenia, może od Umowy odstąpić.
Usługa wykonywana jest w docelowej formie załącznika do wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres poczty e-mail wskazanej przez Klienta w Zleceniu. Na żądanie Klienta, może otrzymać on również opracowanie Usługi jako dokument w formie papierowej, przesłany listem poleconym na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

Dopóki przedmiot Zlecenia nie został ukończony, Klient może w każdej chwili od Umowy odstąpić zgodnie z art. 644 kodeksu cywilnego.
KontraktB2B.pl może zlecić wykonanie Usługi podwykonawcy, jeżeli nie wpłynie to na jej jakość. KontraktB2B.pl ponosi wobec Klienta odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje swoje zobowiązania lub którym ich wykonanie powierza.
Klient po otrzymaniu przedmiotu Usługi może zwrócić się do Usługodawcy w kwestii wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości, pozostających w bezpośrednim związku z zakresem Zlecenia. Wyjaśnienia sporządzane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania takiego zapytania przez
KontraktB2B.pl.

III. BEZPŁATNY TEST PRZEDSIĘBIORCY

Bezpłatny Test Przedsiębiorcy ma na celu ogólną i wstępną ocenę czy Klient jest uprawniony do stosowania 19% stawki PIT w ramach wykonywanego kontraktu B2B. Celem bezpłatnego testu przedsiębiorcy jest założenie, że nie każdy stosunek wynikający z umowy typu kontrakt B2B faktycznie wykonywany jest w ramach faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej a stanowi stosunek pracy lub inny stosunek prawny.

Bezpłatny test przedsiębiorcy to narzędzie mające na celu ogólną i wstępną ocenę ryzyka wytypowania przez organy do kontroli (ryzyko detekcji) oraz oszacowania ryzyka nieprawidłowości stosowania tego typu formy zatrudnienia.

Wynik bezpłatnego testu przedsiębiorcy zawiera ogólne informacje dotyczące określenia poziomu ryzyka w zakresie typowania do kontroli na podstawie potencjalnego mechanizmu wykorzystywanego przez organy podatkowe oraz określenia poziomu ryzyka wystąpienia możliwych nieprawidłowości w stosowanej umowie B2B oraz stanie faktycznym, które mogą być przesłankami do podważenia uznania takiego kontraktu B2B za stosunek pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami.

Wyniki Bezpłatnego Testu Przedsiębiorcy mają charakter jedynie informacyjny i stanowią subiektywną ocenę wskazanych przesłanek przez autorów testu. Wyniki testu nie mają w żadnym wypadku charakteru decydującego czy dochodzi do jakichkolwiek naruszeń.

Aby skorzystać z usługi Bezpłatny Test Przedsiębiorcy należy odpowiedzieć na zamieszczone pytania zamknięte dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz w zakresie zaistniałego stanu faktycznego. Każde z pytań posiada odpowiedzi „Tak” i „Nie”. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania oraz kliknięciu przycisku „Wyniki testu” osoba wypełniająca test uzyskuje dostęp do wyniku testu.

Wynik testu zawiera sumaryczne podsumowanie, które jest poglądem autorów testu w zakresie udzielonych odpowiedzi. Bezpłatny Test Przedsiębiorcy ma charakter bardzo ogólnej i wstępnej weryfikacji. Wyniki Bezpłatnego Testu Przedsiębiorcy nie mogą być interpretowane ściśle gdyż nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego lecz jedynie do hipotetycznego stanu faktycznego bazującego na udzielonych odpowiedziach. W celu podejmowania działań gospodarczych rekomendujemy skorzystanie z usług profesjonalisty, który zweryfikuje szczegółowo konkretny stan faktyczny.

III PRAWA AUTORSKIE

KontraktB2B.pl wykonując Usługę nie przenosi na Klienta majątkowych praw autorskich do wszelkich treści mu udostępnionych. Klient nie może, bez pisemnej zgody KontraktB2B.pl , rozporządzać nimi na żadnym polu eksploatacji, szczególnie nie może ich zwielokrotniać ani udostępniać ich w sieci Internet, chyba że z natury przedmiotu Zlecenia wynika konieczność jego udostępnienia osobom trzecim. Udostępnienie takie dozwolone jest w ograniczonym zakresie, do osób, które pozostają w bezpośrednim związku gospodarczym, handlowym lub prawnym z Klientem.

IV REKLAMACJE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KontraktB2B.pl dokłada wszelkich starań aby usługi były wykonywane bez zastrzeżeń, jednakże w razie niespełnienia oczekiwań Klienta, ma prawo on złożyć reklamację.
Klient może złożyć reklamację przesyłając KontraktB2B.pl zastrzeżenia oraz określenie roszczeń wraz z ich uzasadnieniem na adres e-mail kontakt@kontraktB2B.pl lub listownie na adres siedziby KontraktB2B.pl .
Zgłaszający reklamację otrzymuje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę informację o sposobie jej załatwienia na adres e-mail, z którego zostało otrzymane zgłoszenie reklamacyjne.
Rękojmia za wady Usługi między KontraktB2B.pl a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje wyłączona.
KontraktB2B.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta podjętych na podstawie Usługi, w szczególności powstałe na skutek nieprawidłowo przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego dotyczącego przedmiotu Usługi.
KontraktB2B.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę poniesioną przez Klienta bezpośrednio w wyniku naruszenia przez KontraktB2B.pl przepisów prawa obowiązującego w Polsce albo postanowień Regulaminu. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego z winy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez Klienta.

V POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG I KONSUMENTÓW

Konsumentowi nie przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od Umowy, jako umowy służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy albo zaprzestania ich używania. Umowa o świadczenie usługi interaktywnego formularza zawierana jest w chwili jego skutecznego wysłania do Usługodawcy poprzez aktywowanie przycisku „Wyślij”. Klient może zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych (modernizacja Serwisu i zmiana świadczenia usług), organizacyjnych (restrukturyzacja
KontraktB2B.pl) lub prawnych (zmiana powszechnie obowiązującego w Polsce prawa). Regulamin wchodzi w życie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na Serwisie. Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym zlecił wykonanie Usługi.
W razie sporu z Usługodawcą, Klient może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do
KontraktB2B.pl, w zależności od woli Klienta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy
KontraktB2B.pl , a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Polityka Prywatności, znajdująca się poniżej, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu 10.05.2019 r.

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest „Dąbrowsky” Bartosz Dąbrowski z siedzibą w Warszawie, ul. Sokołowska 9/181, 01-142 Warszawa.

Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: kontakt@kontraktB2B.pl.

W KontraktB2B.pl został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych może się odbywać się w szczególności mailowo przez adres e-mail: kontakt@kontraktB2B.pl. adres korespondencyjny:
kontraktB2B.pl, ul. Mokotowska 1 (XII p.), 00-640 Warszawa.

II. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód Klienta lub uzupełnionych przez Klienta danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Możemy więc przetwarzać następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adresu IP komputera, NIP lub numeru VAT, adresu prowadzenia działalności, dane zbierane o Kliencie przez Google Analytics oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykonywanie przez nas Usług. Charakter świadczonych przez KontraktB2B.pl Usług uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

– realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– realizacji Umów i świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest tutaj ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń KontraktB2B.pl – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
KontraktB2B.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

– działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez KontraktB2B.pl – podstawą prawną przetwarzania jest znowu prawnie uzasadniony interes KontraktB2B.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania przez
KontraktB2B.pl prawidłowego wykonania Usługi lub Zlecenia (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) lub w przypadku odpłatnej umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych Klienta w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

III. PROFILOWANIE

W ramach KontraktB2B.pl nie jest dokonywane jest profilowanie.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Klienta. Wówczas odbiorcami danych Klienta, mogą być: dostawca hostingu dla KontraktB2B.pl, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, biuro rachunkowe, dostawcy systemów do zarządzania fakturami, doradcy podatkowi, notariusz, rzecznik patentowy, informatyk, współpracujący adwokaci i radcowie prawni, firmy kurierskie i pocztowe.

Dane osobowe przez nas zgromadzone mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania dane osobowe Klienta, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Klienta zgodą.

V. TWOJE PRAWA

Każdy Klient, ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno zsystemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez nas na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na nas do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. INNE DANE

KontraktB2B.pl może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie KontraktB2B.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisu
KontraktB2B.pl. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym KontraktB2B.pl. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie KontraktB2B.pl i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Jednocześnie uprzedzamy też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

VIII. COOKIES

W celu prawidłowego działania Serwisu KontraktB2B.pl , korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta, za pośrednictwem Serwisu KontraktB2B.pl , zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta z Serwisu
KontraktB2B.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego

KontraktB2B.pl wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

Na podstawie używanych przez nas plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu KontraktB2B.pl są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki bezpośrednio generowanie przez KontraktB2B.pl nie mogą być odczytywane przez inne Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracujemy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

Przede wszystkim Klient może usunąć Cookies lubwyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Klienta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu

Cookies własne wykorzystywane są w następujących celach: uwierzytelnianie Klientów w ramach Serwisu KontraktB2B.pl i utrzymywania sesji Klientów; konfiguracji Serwisu
KontraktB2B.pl i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Klientów; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis KontraktB2B.pl , świadczenie usług reklamowych.

Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Klientów na stronie internetowej KontraktB2B.pl w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu
KontraktB2B.pl; Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, twitter.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem 10.05.2019 r.